Laporan Pendapatan Dan Perbelanjaan Pada Tahun 2018

 Jenis Akaun  Jumlah BAKI(RM)
 BELANJA
12,178,837.56 
 PENDAPATAN
3,413,163.46 
 Keuntungan
-8,765,674.10 
  32 of 32  
 Bil  Kod Akaun  Nama Akaun  Jenis  BAKI(RM)
 BELANJA
 1
 11100
 GAJI
 BELANJA
460,776.04 
 2
 11200
 ELAUN DAN LAIN-LAIN HABUAN
 BELANJA
101,530.00 
 3
 11300
 SUMBANGAN BERKANUN
 BELANJA
75,467.84 
 4
 11400
 ELAUN LEBIHMASA
 BELANJA
67,667.32 
 5
 21100
 PERJALANAN DAN SARA HIDUP
 BELANJA
1,327.80 
 6
 21200
 PERHUBUNGAN DAN UTILITI
 BELANJA
62,896.39 
 7
 21300
 BEKALAN DAN BAHAN-BAHAN
 BELANJA
3,856.40 
 8
 21400
 SENGGARAAN DAN PEMBAIKAN
 BELANJA
449,752.05 
 9
 21500
 PERKHIDMATAN IKTISAS DAN HOSPITALITI
 BELANJA
440,479.02 
 10
 31100
 HARTANAH DAN PERALATAN
 BELANJA
659.43 
 11
 41100
 AMIL
 BELANJA
394,001.41 
 12
 41200
 MISKIN
 BELANJA
4,290,675.73 
 13
 41300
 MUALLAF
 BELANJA
311,993.31 
 14
 41400
 IBNU SABIL
 BELANJA
6,083.00 
 15
 41500
 FISABILILLAH
 BELANJA
2,674,318.20 
 16
 41700
 RIQAB
 BELANJA
2,562,224.96 
 17
 41800
 GHARIMIN
 BELANJA
261,591.42 
 18
 42100
 PEMBERIAN DAN BANTUAN
 BELANJA
12,661.09 
 19
 42200
 TUNTUTAN INSURAN DAN PAMPASAN
 BELANJA
1,335.52 
 20
 42300
 GANJARAN
 BELANJA
3,459.26 
 21
 51100
 LAIN-LAIN PERBELANJAAN
 BELANJA
60.42 
 22
 51300
 PERUNTUKAN SUSUTNILAI/ROSOTNILAI
 BELANJA
420.95 
 PENDAPATAN
 1
 81100
 ZAKAT HARTA
 PENDAPATAN
3,152,011.28 
 2
 81300
 HASIL AM ZAKAT
 PENDAPATAN
17,463.59 
 3
 81400
 KEUNTUNGAN SIMP.PELABURAN - KWSZ
 PENDAPATAN
8,372.33 
 4
 82100
 FARAID
 PENDAPATAN
18,481.70 
 5
 82700
 KEUNTUNGAN SIMPANAN/PELABURAN TETAP(AL-MUDHARABAH)
 PENDAPATAN
4,582.08 
 6
 82800
 KEUNTUNGAN AKAUN SEMASA
 PENDAPATAN
4,018.61 
 7
 83100
 HASIL AM
 PENDAPATAN
71,529.03 
 8
 83300
 BAYARAN BALIK PINJAMAN
 PENDAPATAN
29,119.50 
 9
 83500
 HASIL FEE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM N.S.
 PENDAPATAN
72,175.00 
 10
 83600
 HASIL FEE JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH N.S.
 PENDAPATAN
52,155.00